ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е насочена към подобряване системата на обществения транспорт чрез осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на София, като се предвиждат инвестиции в обекти от общоградско значение, чието изпълнение пряко ще допринесе за преодоляване на растящите проблеми в областта на транспорта, като остаряла и опасна инфраструктура, неподходящи условия в превозните средства, високо ниво на замърсяване, трафик и прекомерно използване на лични автомобили и други. 

Проектът предвижда редица мерки, които представляват етап от постигането на цялостната стратегия за развитие на интегриран столичен градски транспорт. 

Чрез реализирането му, се адресират основни проблеми в областта на транспорта, свързани с увеличаване на трафика и използване на автомобили, замърсяване, сигурност, достъпност.

Поставената обща цел ще бъде постигната чрез реализация на следните специфични цели:

– Надграждане на постигнатите резултати в рамките на проект “Проект за интегриран столичен градски транспорт” ОПРР 2007 – 2013 г.;

– Положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на шума и замърсяването на въздуха и подобряване характеристиките на използваните транспортни средства;

– Насърчаване използването на градски транспорт за сметка на личните автомобили чрез подобряване на транспортните услуги и повишаване стандартите за качество, подобряване на скоростта и пропускливостта;

– Насърчаване на мултимодална устойчива градска мобилност чрез подобряване на връзките между отделните райони и разнообразните форми на транспорт;

– Съкращаване на времето за пътуване на превозните средства и пътниците, без влошаване на условията на движение;

– Подобряване на достъпността – обновяването на превозните средства е подчинено на правилата за достъпност на градската среда и ще позволи на хората в неравностойно положение да пътуват свободно в градския транспорт без ограничения;

– Подобряване на безопасността и придвижването.

Като вторичен ефект се очаква, че проектът ще повиши привлекателността на районите около планираните инвестиции, чрез увеличаване и подобряване на предлаганите услуги на обществения транспорт.