Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време

Надграждане на Интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време

Дейността се изпълнява като надграждане на Интелигентната транспортна система по проект “Проект за интегриран столичен градски транспорт” ОПРР 2007 – 2013, както и на други текущи проекти на “Център за градска мобилност” ЕАД (ЦГМ). Дейността включва следните елементи:

1. Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP).

TSP е оперативна стратегия, която улеснява движението на транзитните превозни средства по обособени трасета през контролирани кръстовища посредством светофарна уредба и генерира положителен ефект. Надграждането e съвместимо и анализирано на база на доставеното оборудване за 20 кръстовища и 750 превозни средства от мрежата на обществения градски транспорт.

С реализирането на предвидените инвестиции с дейността ще бъдат постигнати следните ползи за системата на градския транспорт: 

  • Намаляване средната скорост на пътуване по посочените коридори
  • Подобряване на информираността и достъпността до устойчиви транспортни услуги;
  • Модернизация и автоматизацията в сферата на обществения градски транспорт
  • Събиране и създаване на база данни за пътуващите, която позволява оптимизиране организацията на градския транспорт и подобряване на услугата.

Реализирането на дейността следва да покаже Европейската си стойност откъм значение и потребност. Сигнализацията за преминаване с приоритет (TSP) е оперативна стратегия, която улеснява движението на транзитните превозни средства по обособени и смесени трасета през контролирани кръстовища посредством светофарна уредба.

Съпътстващи дейности – монтаж, окабеляване и захранване на ниво кръстовище, както и свързаност, софтуер и интерфейс на ниво контролен център.

2. Доставка и монтаж на 220 броя електронни информационни табла – надграждане.

  • Надграждане посредством разработка на софтуер с възможност за избор на тип превозно средство, маршрут, посока и визуализация на карта на ЕИТ от маршрута, с цел добавяне на допълнителна информация за пътниците при временна организация на движение, авария по маршрут, история на промените извършвани от оператор и др.;
  • Надграждане посредством добавяне на оборудване за комуникация с вече съществуващи информационни табла.

 

За целта на надграждане и повишаване на ефекта от компонента са доставени и инсталирани на предварително селектирани спирки на градския транспорт допълнителни 220 електронни информационни табла. 

Всички табла са оборудвани с устройство за гласово оповестяване на информацията за всяка маршрутна линия, с оглед на осигуряване на достъпност до градския транспорт на незрящи хора и хора с нарушено зрение. 

30% от всичките 220 броя електронни информационни табла са изпълнени посредством фотоволтаична инсталация.

Електронните табла, разположени на 6 от спирките на основни локации с голям пътникопоток и преминаващи повече от 7 превозни средства, включени в проекта, са изпълнени посредством пълноматричен дисплей.

Съпътстващи дейности – доставка, монтаж, окабеляване и захранване на ниво спирка на обществен транспорт, софтуерна разработка, свързаност и интерфейс на сървърно ниво.

3. Доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на спирки на обществен транспорт – Video surveillance system (VSS).

За осигуряване на сигурността на гражданите ще бъдат инсталирани 24 камери за видеонаблюдение, които имат възможност за отдалечено управление, на спирки по протежението на бул. „Цар Борис III“ от пл. „Руски Паметник“ до трамвайно ухо „Княжево“, както и изграждане на комуникация до контролен център.

Съпътстващи дейности – доставка, монтаж, окабеляване и захранване на ниво спирка на обществен транспорт, софтуер, хардуер, свързаност и интерфейс на ниво контролен център.

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на дейността ще бъде осъществено от външни изпълнители в съответствие със спецификите на доставките по отделните компоненти, избрани по реда на ЗОП (Закон за обществените поръчки).

Партньорът по проекта – “Център за градска мобилност” ЕАД и дирекция „Управление и анализ на трафика“ Столична община участва активно при цялото изпълнение на дейността, и отговаря за експлоатацията на активите и към момента осъществяват дейностите в общината, свързани с въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, системи за таксуване и система за контрол и управление на трафика. 

РЕЗУЛТАТ

Интелигентната транспортна система е насочена към интеграция на всички видове градски транспорт като цяло и подобряване на интермодалните връзки. По този начин се подобрява услугата на транспорта и се намаляват задръстванията, както и използването на личните автомобили. 

Дейността  ще допринесе за подобряване на връзките между отделните райони и разнообразните форми на транспорт. Чрез нея се постига цялостно подобряване на транспортните услуги в Столична община. Съкращава се времето за пътуване на превозните средства и пътниците се подобрява безопасността на придвижване.

Проектът ще допринесе за постигане на съответствие на ОПРР 2014-2020 с насоките за интеграция на политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК) и по-конкретно за изпълнение на следните интервенции от насоките: подобряване качеството на въздуха и намаляване емисиите на парникови газове, изпълнение на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, както и подновяване и разширяване на системите за устойчив градски транспорт.

Проектът предвижда инвестиции в електротранспорта, който е значително предпочитан като природосъобразен. При изпълнение на строителните дейности ще бъдат спазвани всички норми за гарантиране постигането на максимално екологичен транспорт и са предвидени мерки за намаляване на шума и вибрациите. 

Цялостното подобряване на градския транспорт ще го направи по-привлекателен и ще стимулира по-малко използване на лични автомобили, което ще допринесе за общо намаляване на трафика и задръстванията и устойчиво подобряване на околната среда.

Проектът има пряко отношение към следните показатели за резултат:

  • Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт (в км.) – 19.440 км единичен коловоз.
  • Пътувания с обществен градски транспорт по нови или подобрени линии на обществения транспорт 76 343 295 на година
  • Годишно намаляване на емисиите на парникови газове CO2 –  293 тона на година към 2023 г.