РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ ПО БУЛ. "ЦАР БОРИС III" – ОТ УХО "КНЯЖЕВО" ДО УХО "СЪДЕБНА ПАЛАТА"

Дейността включва изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект “Реконструкция на трамваен релсов път“ по бул. „Цар Борис III“ от ухо „Княжево“ до ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“:

  част А: бул. „Цар Борис III“ от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Княжево“ и

част Б: бул. „Македония“ и ул. „Алабин“, от пл. „Руски паметник“ до трамвайно обръщателно ухо “Съдебна палата”

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За изпълнение на дейността се провежда процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III” от ухо “Княжево” до ухо “Съдебна палата”, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”. 

РЕЗУЛТАТ

Очакваният резултат е изпълнена реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис” III от ухо “Княжево” до ухо “Съдебна палата”, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”, съгласно техническия проект, приложимите нормативни документи и времевия график. 

Дейността ще има пряко въздействие върху подобряване на екологичната обстановка, като ще бъдат намалени шума и вибрациите по посочените трасета. Ще се повиши качеството на предоставяните транспортни услуги в тези зони и това ще доведе до увеличаване използването им от населението, както и до развитие на транспортните връзки в районите. Ще се подобри връзката с 3-ти метродиаметър, като така се постигне интермодалност на предоставяните услуги.