РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ ПО УЛ. "КАМЕНОДЕЛСКА" – ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ. "К. СТОИЛОВ" ДО КРАЙНО ТРАМВАЙНО УХО "ОРЛАНДОВЦИ"

Реконструкцията обхваща трамвайния релсов път по ул. ”Каменоделска” от кръстовището с бул. ”К. Стоилов” – начало крива преди моста при сервиз “Изида”, да продължи по ул. ”Каменоделска” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”, включително двата обръщателни кръга, изтеглителен коловоз и стрелки.  

Реконструираният участък следва конфигурацията на съществуващата инфраструктура, тъй като трасето на трамвайната линия се запазва. 

НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За изпълнение на дейността беше избран изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска” от кръстовището с бул. “К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”. 
 

РЕЗУЛТАТ

В резултат от изпълнение на дейността  беше извършена реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска” от кръстовището с бул. “К. Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”, съгласно техническия проект, приложимите нормативни документи и времевия график. 

Дейността има пряко въздействие върху подобряване на екологичната обстановка. В зоната на ремонтираното трасе са намалени шума и вибрациите, цялостно е подобрено качеството на предоставяните транспортни услуги, както и  развитие на транспортните връзки в районите.