ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Проведе се официална церемония “Първа копка” по проект
„ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II“

На 10 април 2021 г. от 10:00 часа се проведе официална церемония „Първа копка“ на обект  „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул.  „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо  „Княжево“ до трамвайно ухо „“Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”“.

Реконструкцията предвижда да обхване трамвайния релсов път по бул. ”Цар Борис ІІІ” от обръщателно ухо „Съдебна палата“ до трамвайно ухо “Княжево”, без участъка на пл. “Руски паметник“. В обхвата на реконструкцията се включва подмяна на релсовия път, контактно-кабелната мрежа, улично осветление, ремонт на пероните на спирките, пътното платно и тротоарите (за участъците по бул. „Македония“, ул. „Алабин“, и кв. „Княжево“).  Също така ще бъдат монтирани спиркови навеси по цялото трасе на трамвайния участък, както и 24 камери за видеонаблюдение наблюдение.

Строителството ще се изпълнява поетапно. Първи етап на строителството обхваща трасето по бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. Ще бъде спряно трамвайното движение в участъка от ухо „Бъкстон“ до пл. „Македония“ като ще бъде осигурена заместваща автобусна линия, която ще спира на всички спирки по трасето на трамвайна линия № 5.

С оглед намаляване на затрудненията на живущите в района, както и за осигуряване на проходимост на автомобилното движение участъка по бул. „Македония“ ще се работи на два подетапа. Първият от тези подетапи предвижда затваряне на южното локално платно като ще се осигурят обходни маршрути. Ще бъде затворено и трамвайното трасе като ще се осигурят пешеходни преминавания при ул. „Ивайло“ и ул. „20ти април“. За времето на ремонтните дейности ще бъде закрита зоната за паркиране в южния локал, както и ще бъде премахнато косото паркиране в средата на булеварда.

Обектът е част от  проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/21.02.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът е на обща стойност 115 240 113,94 лв., от които  84 126 726,93 лв. европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.