ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Започва реализация на проект “Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ

„ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ФАЗА II“, ФИНАНСИРАН  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 Г.

 

На 06 април от 11:00 часа се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“. По време на събитието екипът на проекта представи реализираните до момента дейности, както и предстоящите такива и очакваните резултати.

Общата стойност на Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” е 115 240 113,94 лв., от които  84 126 726,93 лв. Европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. Национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Настоящият проект ще допринесе за подобряване на предоставяните услуги на обществения транспорт на столицата в съответствие с визията и приоритетите за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски транспорт. Главната цел на проекта е подобряване на системата на градския транспорт чрез осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на София.

Проектът се състои по същество от изпълнението на 4 основни компонента идентифицирани в проведеното Предпроектно проучване (ППП) и съпътстващи дейности:

  1. Компонент 3 от ППП: Реконструкция на трамваен релсов път по ул. “Каменоделска“ от кръстовището с бул. “К.Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”.
  2. Компонент 5 от ППП: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”:
  • Реконструкция на трамваен релсов път Част А: бул. “Цар Борис” III от пл. “Руски паметник” до трамвайно ухо “Княжево”
  • Реконструкция на трамваен релсов път Част Б: бул. “Македония” и ул. “Алабин” от пл. “Руски паметник” до трамвайно обръщателно ухо “Съдебна палата”
  1. Компонент 6 от ППП: Закупуване на нови нископодови съчленени трамвайни мотриси.
  2. Компонент 7 от ППП: Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време.

 

Начална дата на проекта: 21.02.2018 г.

Крайна дата на проекта: 21.11.2023 г.

 

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“ ще започне на 10.04.2021 г.

Първи етап на строителството обхваща трасето по бул. „Македония“ и участъка от пл. „Руски паметник“ до трамвайно ухо „Бъкстон“. Ще бъде спряно трамвайното движение в участъка от ухо „Бъкстон“ до пл. „Македония“ като ще бъде осигурена заместваща автобусна линия, като автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето на трамвайна линия № 5, автобусите от линии № 63 и № 260 също ще спират на трамвайните спирки в посочения участък.

С оглед намаляване на затрудненията на живущите в района, както и за осигуряване на проходимост на автомобилното движение участъка по бул. „Македония“ ще се работи на два подетапа. Първият от тези подетапи предвижда затваряне на южното локално платно като ще се осигурят обходни маршрути. Ще се осигурят пешеходни преминавания при ул. „Ивайло“ и ул. „20ти април“. За времето на ремонтните дейности ще бъде закрита зоната за паркиране в южния локал, както и ще бъде премахнато косото паркиране в средата на булеварда.

Записът от пресконференцията може да гледате на адрес www.itransportsofia.bg/press

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.