ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Готов за движение е северният локал
от площад Руски паметник до площад Македония

От 20.06.2021 г. във връзка с етап две от „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „“Съдебна палата“, без участъците на пл. “Руски паметник” и кръстовището на бул. “Цар Борис III” и бул. “Г. Делчев”“, се затваря за движение и паркиране южният локал между площад Македония и площад Руски паметник.

Отваря се за движение и е разрешено паркирането по ремонтирания северен локал в посока от Руски паметник до площад Македония. Осигурени са обходни маршрути.

За промяна в маршрута на заместващите автобуси и останалите трамвайни линии, прочетете в „Маршрутни промени“.

Обектът е част от проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018 г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/21.02.2021 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Проектът е на обща стойност 115 240 113,94 лв., от които 84 126 726,93 лв. европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.