ЕДНА ПОСОКА

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Встъпителна пресконференция по проект
“Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”

ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ФАЗА II”, ФИНАНСИРАН  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014- 2020, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ ИСУН BG16RFOP001-1.041-0001-С01, ИЗМЕНЕН С № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 ОТ 12.02.2021 Г.

 

На 06 април 2021г., от 11:00 часа ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Интегриран столичен градски транспорт-фаза II“. Предвид противоепидемичната обстановка, въведена в страна пресконференцията ще се проведе онлайн под формата на стрийминг на интернет страницата на проекта www.itransportsofia.bg/press.

 

По време на събитието ще бъде направена презентация на проекта и ще бъде представена информация за предстоящото започване на строително-монтажните работи на обект „„Реконструкция на трамваен релсов път по бул.  „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо  „Княжево“ до трамвайно ухо  „Съдебна палата““: първи етап на строителството, въведената временна организация, заместващ автобусен транспорт и други.

 

Проектът “Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” представлява надграждане на постигнатите резултати от изпълнението на проект “Проект за интегриран столичен градски транспорт” ОПРР 2007 – 2013 и изпълнените до този момент проекти и програми в столицата.

 

Настоящият проект ще допринесе за подобряване на предоставяните услуги на обществения транспорт на столицата в съответствие с визията и приоритетите за развитие на града и цялостната стратегия за създаване на интегриран устойчив градски транспорт. Главната цел на проекта е подобряване на системата на градския транспорт чрез осигуряване на ефективна обществена транспортна услуга в урбанизираните райони на София.

 

Общата стойност на Проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” е 115 240 113,94 лв., от които  84 126 726,93 лв. европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община. Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01/21.02.2018г., изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03/12.02.2021г.сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Ейч Ди Ченъл“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.